Vítejte na stránkách statistiky kultury České republiky

AKTUÁLNĚ – STATISTIKA KULTURY A KORONAVIRUS

Vážené zpravodajské jednotky,
k těm z vás, které jste nám  – i přes ztížené podmínky letošních jarních měsíců –  předložily vyplněný výkaz s daty za rok 2019 zasíláme naše poděkování. Potěšilo nás, že tvoříte  více než 85 %  z celého  osloveného souboru.

Předběžné výsledky jsou vystaveny na www.statistikakultury.cz –  Kultura ČR v číslech a Návštěvnost památek a muzeí.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi.
PhDr. Jana Radová

Na těchto stránkách vám poskytneme číselné i analytické výsledky statistických zjišťování v kultuře, stejně tak jako informace o souvisejících metodických přístupech a nástrojích a v neposlední řadě o legislativě, ze které tato statistika vychází.

Pravidelná roční statistická zjišťování v oblasti kultury provádí NIPOS, útvar Centrum informací a statistik kultury na základě pověření Ministerstva kultury v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, s dodržením mezinárodních doporučení. Uvedená statistická šetření jsou realizována podle Vyhlášky Program statistických zjišťování, kterou na příslušný kalendářní rok vydává Český statistický úřad.

Předmětem statistiky kultury je zjišťování údajů o činnosti kulturních subjektů zřizovaných ministerstvem kultury, dalšími orgány státní správy, kraji, obcemi a městy, spolky, obecně prospěšnými společnostmi, církví, podnikatelskými subjekty aj.

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

Centrum informací a statistik kultury (CIK)

Jsou šetřeny následující kulturní aktivity: