Informace a rešerše

1.1 Poskytování statistických informací zdarma

V souladu se Zákonem o státní statistické službě č. 89/1995 Sb., § 18 Poskytování statistických informací NIPOS  poskytuje požadované vytvořené statistické informace bezplatně omezenému okruhu subjektů:

Parlamentu, prezidentu republiky, vládě, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, ministerstvům a jiným správním úřadům, soudům, České národní bance, Bezpečnostní informační službě, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a orgánům územní samosprávy.

Poskytnutí statistických informací připravených na zakázku těmto institucím je však již zpoplatněno.

1.2. Poskytování statistických informací za úplatu

V souladu s příslušným ustanovením § 18 může NIPOS vypracovat a poskytnout další statistické informace na zakázku za cenu stanovenou dohodou. Cena se odvíjí od výše nutných nákladů na přípravu požadovaných souborů dat. Součástí fakturované ceny je i poštovné, a to v případech, kdy faktura doručována  poštou.

Cenu za zpracování statistických informací je nutno zaplatit před jejich předáním. (Ceník zde)

1.3. Objednávání statistických informací

Objednávku statistických dat je nutné zaslat e-mailem nebo písemně na adresu příslušného pracoviště NIPOS. Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, adresu. Fyzická osoba (OSVČ) a právnická osoba uvede název, IČO, adresu sídla.

1.4  Nakládání s informacemi a daty

Získané informace a data (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (zákon čís. 121/2000 Sb. o právu autorském a o změně některých zákonů) a ostatní. 

Upozornění: 
Nesdělují se a ani nezveřejňují individuální údaje, umožňující identifikaci zpravodajské jednotky, pokud k tomu tato jednotka nedala souhlas.

Mgr. Lenka Lázňovská
ředitelka NIPOS