Kulturní oblasti

Kulturní oblasti zahrnují skupiny poskytovatelů kulturních služeb s příbuzným zaměřením činnosti. Data za  zmíněné oblasti vycházejí z různých informačních zdrojů, jak z šetření  NIPOS, tak i ČSÚ a také z jiných zjišťování doplňkového charakteru.
Vymezení kulturních oblastí je založeno na doporučení vycházející z výsledků projektu EUROSTATu. Oblasti jsou definovány pomocí mezinárodní klasifikace ekonomických činností „NACE“. V našich národních podmínkách byla na základě této klasifikace zpracována klasifikace zvaná „CZ-NACE“.
Data jsou převzata z výsledků zpracování satelitních účtů kultury.

 

KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Statistická data (PDF)
Kulturní dědictví dělíme na hmotné a nehmotné. Hmotné dále členíme na movité a nemovité. Nehmotné kulturní dědictví je fenomén, který se může projevovat napříč všemi oblastmi kultury, může se odrážet v řemeslné výrobě, ve scénickém umění apod. Statisticky je proto částečně sledováno i v rámci jiných oblastí.Hmotné kulturní dědictví nemovité zahrnuje památníky, skupiny budov a památkově významná místa, jež jsou nositeli rozmanitých hodnot a mají historický, umělecký, estetický a společenský význam. Jsou to hrady zámky, kláštery, kostely, zříceniny, mlýny a věže zpřístupněné za vstupné.Dále sem patří muzea galerie (muzea výtvarných umění). Muzea jsou definována jako neziskové instituce ve službách společnosti a jejího rozvoje. Jsou otevřena veřejnosti a získávají, uchovávají, odborně zkoumají a vystavují hmotné i nehmotné dědictví lidstva. Patří sem i památkově chráněná území.Movité hmotné kulturní dědictví zahrnuje sbírky muzeí a galerií, mobiliární fondy hradů a zámků či kultovních staveb, kamenné plastiky v krajině apod.Do kulturního dědictví dále patří archivy, knihovny a také archeologická naleziště a jim odpovídající aktivity.V návaznosti na výše obsahově vymezené kulturní dědictví se do této oblasti také zahrnuje maloobchod se známkami a mincemi, suvenýry a uměleckými předměty, starožitnostmi a s upotřebenými knihami (antikvariáty). CZ NACE: 91.01, 02, 03; 47.78, 79(část)

INTERPRETAČNÍ UMĚNÍ (divadelní, hudební)

Statistická data (PDF)
Tato oblast zahrnuje všechny druhy živých kulturních akcí. Scénické umění zahrnuje činnosti profesionálů i amatérů, jako je divadlo všech druhů, tanec všech druhů, opera, muzikál a další. Dále sem patří akce, které se vyskytují lokálně, např. festivaly a tradice udržované lokálním společenstvím a také vystoupení taneční, kabaretní a v cirku. Hudba je zahrnuta v celém svém rozsahu od živých i nahraných hudebních vystoupení, vč. stahování nahrávek, jejich umisťování na internet. Do interpretačního umění je třeba zahrnout i tu jeho část, která je tvořena uměním amatérským (divadlo, hudba, tanec apod.) Dále se do interpretačního umění zahrnují i související technické podpůrné činnosti (správa kulturních zařízení sloužících interpretačnímu umění). CZ NACE: 90.01, 02, 04

VIZUÁLNÍ (výtvarné) UMĚNÍ

Statistická data (PDF)
Vizuální umění zahrnuje formy umění, které se zaměřují na vytváření děl svou povahou vizuálních. Tato oblast zahrnuje výtvarné umění jako je malba, kresba, sochařství, umělecká řemesla, fotografie a specializované služby designu. Patří sem i spisovatelé a nezávislí novináři.Dále se do vizuálního umění se zahrnují související technické podpůrné činnosti včetně míst, kde se příslušná díla vystavují a prodávají. CZ NACE: 74.10, 20; 90.03

PERIODICKÝ A NEPERIODICKÝ TISK

Statistická data (PDF)
Tato oblast zahrnuje nakladatelskou a vydavatelskou činnost: Knihy a periodické i neperiodické tiskoviny (noviny a časopisy) včetně prostoru pro inzerci. Dále aktivity zpravodajských agentur a překladatelské a tlumočnické služby. V návaznosti na tisk sem také patří knižní veletrhy a maloobchodní prodej knih a dalších tiskovin (novin, časopisů apod.). CZ NACE: 58.11, 13, 14; 63.91; 74.30; 47.61, 62