Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů GDPR

Ke dni 25.5.2018 nabylo účinnosti  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou  GDPR . Co se týká  plnění zpravodajské povinnosti zpravodajských jednotek podle zákona  o státní statistické službě  ve vztahu ke  zmíněnému  GDPR lze  uvést, že  výkon státní statistické služby  je regulován  především zákonem o státní statistické službě. V souladu s tímto zákonem není nutný ke zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů.

 K získání úplné informace v této věci zveřejňuje  NIPOS – jako organizace pověřená vedením statistické služby v rámci resortu MK ČR –  stanovisko  ČSÚ, který metodicky usměrňuje státní statistickou službu v rámci ČR.

Stanovisko vymezuje dopady na výkon státní statistické služby po nabytí účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zároveň vysvětluje vztahy mezi zpravodajskou povinností dle zákona o SSS a GDPR. Český statistický úřad, stejně jako ostatní producenti národní a evropské statistiky, musí dle zákona o SSS důvěrná statistická data důsledně chránit. Zpracování osobních údajů pro statistické účely tedy není v žádném případě v rozporu s principy ochrany osobních údajů podle GDPR. Naopak představuje zvláštní kategorii zpracování, jemuž je poskytována nejen základní ochrana podle obecného nařízení GDPR, ale také ochrana podle zvláštního právního předpisu.

ČSÚ zároveň zdůrazňuje, že výkon státní statistické služby je regulován především zákonem o SSS, na základě něhož je také povinen zabezpečovat získávání a zpracování údajů pro statistické účely, včetně osobních údajů zpravodajských jednotek. K uvedenému zpracování osobních údajů není nutný souhlas subjektu údajů.

V případě, že s námi budete chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na:

písemně  NIPOS, Fugnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2
e-mailem radova@nipos.cz
telefonicky +420 732 343 378

Stanovisko ČSÚ je vystaveno na webových stránkách úřadu (www.czso.cz, záložka „O ČSÚ“).